Triangulering

Ett nytt begrepp som jag snart skall reda ut för att begripa mig på.

Triangulering
Innebär att man ser på problemet ur flera synvinklar. Exempelvis kan man intervjua personer med olika relation till problemet (källtriangulering)2. Olika forskare med olika yrkesperspektiv kan delta i datainsamling (observatörstriangulering)2. Under analysfasen kan man analysera materialet med olika paradigm (teoritriangulering)2. Exempel på det sistnämnda kan vara att först analysera materialet utifrån ett systemteoretiskt perspektiv och sedan att analysera samma material från ett livsvärldsperspektiv2.
(Klippet är hämtat från internet. Det finns flera beskrivningar. Tyvärr kan jag inte ange närmare ange just den här källan.)

Min huvudpunkt i detta sammanhang är att man kan se på saker och ting på flera sätt. Detta har jag haft stor nytta av när det har gällt att förstå t. ex olika forskningsresultat. Det kan även vara användbart, när man får höra många olika uppfattningar om någonting t. ex hur man kan eliminera stamning i sitt tal.

Varför slutar en del personer att stamma av sig själva?

(The following is a formerly unpublished paper that Dr. Williams wrote for his stuttering course in the 1980’s. Added to the Stuttering Home Page with permission of J. David Williams)

(klipp ur Stuttering by J. David Williams, Department of Communicative Disorders
Northern Illinois University, Dekalb, Illinois 60115 c.1980)

”When questioned, adults who remember having formerly stuttered report that they recovered within a wide age range, although most of them say that their recovery took place between about 13 and 20 years of age.
Läs mer av inlägget

Elementära övningar i röst- och talvård

Det här kan TALAkademin erbjuda:
Övningar med: Andning, pausering, avspänning, frasering. Röstkvalitet, röstläge och röststyrka. Uttal, tempo och rytm.
Upprepningsövningar. Ljudlängdsövningar. (duration = varaktighet). Speaking circles (tal inför åhörare).
(Jämför gärna med ”Toastmaster övningar”)

Enligt Anna Margolina är stamning…

”According to John, stuttering is a system which includes your emotions, perceptions, beliefs, intentions, physiological makeup, and the physical behaviors that you have built up over time.”
(Anna Margolina)

Du kan det, när du kan lära ut det till andra!

Hi Richard,
Many congratulations on your impressive NLP/NS summary. I’ve heard it said that the best way of learning something is to teach it. Effectively (as a result of your translations), that’s what you have done. The stuttering community owes you an enormous debt of gratitude.
(Alan Badmington)

”I’ve heard it said that the best way of learning something is to teach it.”Så rätt du har Alan Badmington. Varför uppmanar du inte rakt på sak alla som stammar, att det är slutmålet för all träning? Jag förstår inte detta. Det är ju det alla behöver känna till. Att lära sig en sak så bra att man kan lära ut det till andra. Det är då det fungerar som det ska. Att det ska vara så svårt att uttala! Jag lovar dig nu Alan Badmington, att vi ska ta det du sagt på allvar i Sverige och i TALAkademin. Vi ska träna på allt tills vi kan lära ut det till andra.

Vem är bakåtsträvare och vem är enveten optimist?

”Sadly many of us go through life clinging to the belief that we cannot do something because we may have experienced setbacks in the past. How many of us are held back by outdated beliefs that no longer serve us? How many of us avoid trying something new because of a limiting belief?  Worse still, how many of us are held back by someone else’s limiting belief?”
(Alan Badmington)

Det här tycker jag är ett positivt och utmanande uttalande av Alan Badmington. Väl värt att reflektera över. Särskilt sista meningen fäster jag mig vid:Worse still, how many of us are held back by someone else’s limiting belief?” Vilka är bakåtsträvare och vilka är framåtsyftande av oss som läser detta? Det gäller och passa sig så man inte hamnar i fel sällskap. Jag vill uppmana till ett positivt förhållningssätt. ”Söken och i skolen finna.” (Vänta inte på att få!) Det är ett positivt bra uttryck som jag ännu minns från småskolan. Håll ut! (i. st. f. Ge inte upp! etc.

Jag har för egen del valt att se i princip allt nytt positivt! Pröva och erfar! Och håll ut! (i.st.f. ”ge inte upp”). Det menar jag är väsentligt att framhålla. Att delta i positiva och trevliga utbildningsprogram förespråkar jag framför konventionell oinspirerande skolning.

Mod att tala

As Alan has said, sometimes we need to put ourselves into these types of situations, even when we don’t feel totally prepared, or feel 100% confident. By doing so, we are saying ‘no’ to fear and ‘yes’ to the confident person we want to become.
Hazel
Gammalt har det varit en dygd att visa mod i skrämmande situationer. Men hur är det idag? Blir vi uppmanade att visa mod i farofyllda situationer? Nej, det tycker jag inte. Snarare är det väl så att man lärt sig att akta sig för farliga situationer.

En sådan farlig eller skrämmande situation är det för många, när man skall tala. Därför avstår man från att ge sig i kast med situationen. Det är ingen bra talstrategi. Alan och Hazel rekommenderar att vi skall visa mod att tala.

Två till tre års träning… behövs minst…

”…My recovery was gradual, over a period of 2-3 years I slowly improved. But the reduction in anxiety alone was very significant, and I now consider myself cured.
I’m still doing some processing/reflecting, but when I look back on it, I wonder why I let it take so much of my soul.

Give yourself time – concentrate on communication rather than fluency – practice speaking when you’re alone, or in places where you’re usually fluent – get used to hearing yourself be fluent, etc.”
Posted by: Jerrie Matney

Det finns hjälp att få…

”As I thanked my saviors, I couldn’t help thinking how similarly it was to my life. When I kept struggling with my stuttering problem on my own, I remained stuck. When I kept trying to solve it using the same methods and approaches that failed me before, I remained stuck. When I got out and called for help, I was able to find mentors, coaches, friends and role-models, who helped me to lift my life off the big, immovable stone called stuttering and move it forward.”
(Anna Margolina)

”Bedjen och i skolen få. Klappen och för eder skolen vara upplåtet. etc.”
Anna Margolinas skrivning ovan går tillbaka på ”en gammal sanning, väl beprövad…” Den påminner mig dessutom om just vad min gamla mormor Lovisa sa ibland. Hon citerade gärna ett bibelcitat, när hon fann att det passade. Något som hon hade prövat och erfarit.

Hur många gånger måste jag öva? Är 7 ggr nog?

”I Know I’ve not completely nailed it yet, but I feel I’ve finally made some progress in the past 24 hours. I’ve made a big crack in the self-limiting belief that I can’t say this word in shops. I have proved that ‘belief’ to be a lie.

Sometimes these negative beliefs/’mental blocks’ can seem so insurmountable – even almost impossible for us to ever change. But, I’ve proved to myself today, that given the right approach and attitude, even the most deep-seated negative beliefs can be changed, and progress made.”
Hazel

Arbete, arbete och åter arbete…

”Note:
“The materials found herein have proven helpful for many PWS. Some (but not all) have found fluency. Others have made much progress. But, this is not about a “quick fix.” At best, these tools require two things: 1) Work and 2) Time. If you are willing to work hard, study hard and commit to several months and even 1, 2 or 3 years of practice, then read on.”
(från ”neurosemanticsofstuttering”)

Här finns en antydan om vad som krävs för att gå från stamning till flytande tal. Det stämmer bra med min erfarenhet i TALAkademin.

Man måste se målet – för sin inre syn!

”This is why in the U.S. athletes are most successful in using NLP compared to most people. His therapist gave him a visualization, he took it and practiced until he was able to access it in the middle of the game – anytime. This is what I find so disturbing when working with clients – most don’t mind running disaster visualizations for hours every day, b ut they cannot dedicate enough time to practice something that is actually good and can send their mind in a right direction. All NLP techniques work better if implemented on an ongoing basis. Such as shrinking and pushing away bad stuff and enlarging and making brighter all the good stuff. Or turning down bad voices in the head and turning up all good voices. This kind of stuff. An athlete takes a technique and doesn’t question it – he or she just keep drilling it until it is there and accessible at all times. I am not saying fluency technique, but running a certain images instead old ones.”
Anna (Margolina)

Att tänka fritt är stort. Att tänka rätt är större. I princip: tänk positivt! Jag har läst – i olika sammanhang – flera invändningar mot ett ständigt positivt förhållningssätt i tänkandet. Likväl väljer jag regelbundet det positiva. Mina erfarenheter av hur jag väljer att tänka i varje enskild situation helt avgörande för fortsättningen. Ofta finns det flera alternativ som står till buds i en beslutssituation. Mångfalden av möjliga beslut kan då skapa beslutsångest. Jag måste likväl slutligen välja vilket alternativ jag skall följa eller utgå ifrån.

” An athlete takes a technique and doesn’t question it – he or she just keep drilling it until it is there and accessible at all times”. Det här är ett exempel på positivt tänkande som mycket väl kan lånas även till talträning.
Pröva & Erfar!

The Art of letting go (www.lettinggospeech.com)

”When I say, “freedom” I do not mean complete and perfect fluency. I mean enjoyment and satisfaction from communication and ability to say what I want, where I want and how I want it without fear, word substitution and conscious control. This is something that once seemed a fantasy, an impossible dream.  Now I am living this dream every day. Now I hope that you, my dear reader, will read this book with your heart, and allow your imagination to ignite your desire to bring similar changes into your life. Sometimes all it takes is a little spark, a touch of knowledge and someone who threaded this path before you.”
(Anna Margolina)

”Konsten att släppa loss”. Är det en godtagbar översättning av ”The Art of letting go”? Jo, jag tycker det. Att släppa loss och upptäcka, att man kan tala med flyt i stället för med otaliga stamningsinslag , det är fullt möjligt numera. Det intygas av flera personer som upptäckt detta. Anna Margolina är en av dessa framgångsrika personer. Det erfordrar lite gnista, säger hon. En touch av kunskap och någon som kan visa vägen.

Detta stämmer bra med verkligheten, tycker jag. Vi i TALAkademin kan instämma av egen erfarenhet. Lite gnista, lite kunskap och någon som kan visa vägen. Det är allt som behövs. Testa Du också om det verkligen stämmer!

Power of belief – (jmf ”.. t.ex. uttrycket ”tron som kan försätta berg”

”Now it is not too difficult to identify certain beliefs intellectually as being false but how do we replace those beliefs with new self-supporting beliefs at a sub-conscious level, this is the 64K question???”
Peter Urbahn
(kiipp från neurosemanticsofstuttering@yahoogroups.com)

Kan man lära sig av med ett opraktiskt tänkande? Ja! Kan jag ändra på mitt tänkande? Ja! Hur kommer jag på andra tankar? Genom träning! (T. ex. genom att delta i TALAkademins kursverksamhet.)

Mitt valda engelska citat ovan utgör avslutningen på ett inlägg på nätet. Inlägget talar om bytydelsen av att tillägna sig ett positivt och nyttigt tänkande. Vi som har stamningsbenägenhet i vårt tal måste vara uppmärksamma på hur vi tänker om detta.. Ett positivt tänkande om röst- och taltekniken inverkar gynnsamt på resultatet av träning. Ett oengagerat och negativt tänkande hindrar ett framgångsrikt träningsresultat. Ora et labora!

Inbjudan till TALAkademin Online

Till hösten kommer TALAkademin att starta ”TALAkademin Online” som är en helt ny distanskurs på nätet. Det hela startar med att vi träffas i början av hösten i Linköping en fredag-lördag för kickoff. Kursen kommer därefter att genomföras på distans från hemmet.

Deltagarna arbetar med olika former av övningar under veckorna, varvat med att vi möts på Skype för att köra Speaking circles, med mera. Vi kommer att använda oss mycket av webbkamera och digitala medier. Bland annat så ska vi göra korta instruktionsvideor som vi publicerar på TALAkademin Online för att användas vid träning.

Bakgrunden till kursen är att vi är många som upplevt stora förbättringar i den muntliga framställningen efter en veckoslutskurs men att effekten efter ett tag kan klinga av. Orsaken till detta kan vara att på våra kurser så får vi lära oss ett nytt sätt att tala, ett tal med viloandningsrytmkänsla, som konkurrerar med vårt normala sätt att tala. Det är lätt att falla tillbaka i gamla hjulspår.

Man behöver ganska intensivt använda sig av det nya sättet att tala för att det ska bli en vana. Vi har tagit fasta på detta i den nya kursen och arbetar med övningar som ska genomföras dagligen och ibland många gånger om dagen.

Jag kan själv intyga vilka förbättringar i min muntliga framställning jag fick när jag började delta i TALAkademins kurser. Tidigare visste jag inte riktigt vad en paus var i min muntliga framställning, talet rusade bara på i expressfart. Hos TALAkademin upptäckte jag pauseringen i talet och fick dessutom lära mig att övning i muntlig framställning kunde vara både nyttigt och riktigt roligt.

Några nya träningsmetoder kommer att introduceras under kursen. Vi kommer att träna intensivt på ”grundfrasen”. En grundfras har tre steg. Man börjar med att andas in för att därefter tala på utandningsluften. Till sist spänner man av innan det är dags att andas in för nästa fras.

Grundfrasen kan man fortsätta att träna på i hemmiljö. 100 grundfraser om dagen är en bra träningsdos som gör att man håller viloandningsrytmkänslan i gång.

TALAkademin har under de senaste åren arbetat mer och mer med kognitiva metoder av olika slag. I kursen så kommer vi att ta in en del metoder och tekniker från både NLP och TFT. Det sistnämnda står för TankeFältTerapi energimedicinsk behandlingsmetod som stimulerar kroppens självläkande egenskaper.

Ibland kan rampfeber göra att man inte känner att man gör sig själv rättvisa. Genom dessa tekniker kan man lära sig att hantera rampfeber och nervositet på ett bra sätt. Själv brukar jag köra en del affirmationer inför möten på jobbet när jag upplevde att jag känner viss oro. Det fungerar ofta alldeles utmärkt – nervositeten släpper och man kan göra sin presentation avspänt och vara riktigt närvarande. Min favoritaffirmation är – ”Jag bryr mig inte det minsta om vad man tycker om min muntliga framställning”, därefter så visualiserar jag att mötet går utmärkt utifrån något av de Speaking circles-framträdande som jag är riktigt nöjd med.

Vi kommer även att träna i form av rollspel. Det kan handla om jobbansökningar, studierelaterade föredrag eller andra situationer som kan vara bra att träna på. För egen del har jag nog fått de flesta jobb som jag har sökt – jag har då lagt ner mycket tid på förberedelser i form av Speaking circles och Speaking circles-samtal.

Vi kommer att ta del av ett antal spännande erfarenheter och tips från andra som lyckats väldigt bra med sin muntliga framställning. Ruth Mead har skrivit boken ”Speech is a river”. Hon propagerar för att lita på sitt inneboende automatiska tal som alla har exempelvis i enrum och att låta det få ta mer plats. Anna Margolina, Alan Badmington och John Harrison har också ett antal spännande sätt att tänka och att agera som förbättrar möjligheterna för muntlig framställning utan ansträngning” – som Harrison säger ”Keep everything loose and let go”.

Vi kommer att ha plats för 16 deltagare på TALAkademin Online i höstens kurs. Det kommer att bli en låg kursavgift i denna första omgång som vi ser lite som en prototypkurs. Vi vill nu gärna få in intresseanmälningar till kursen utan krav på att binda sig för kursen i detta läge. Detta för att vi skall få en känsla för hur stort intresset är för kursen.

Till sist – målet med kursen är att vi skall ha kul samtidigt som vi utvecklar en muntlig framställning utan ansträngning med mer viloandningsrytmkänsla i vardagen. Låter det intressant? Skicka redan nu en icke bindande intresseanmälan via e-mail till talakademinonline@gmail.com. Ange namn, e-mail, telefonnummer och Skype-ID i din intresseanmälan. På webbadressen http://www.skype.com kan du ladda ner Skype till datorn om du ännu inte har det. Skype finns även för mobiler och surfplattor med olika operativsystem.

Projektgruppen bakom TALAkademin Online består av Åke Byström, Robert Lindohf och Göran Hjertman. Undertecknad är även projektledare och initiativtagare till kursen.

Välkomna till kursen
Göran Hjertman

Du tänker den du är…

Sue, you said: ”sometimes find that most of a day has gone by at work without me thinking about any of the useful stuff I was planning to think about, like spinning good feelings.”

Remind me of my friend who would confide to me: ”Sometimes I wash the dishes and then think, Oh, I nearly forgotten – sex with my husband…Darn it! Another chore!”. I wasn’t surprised when their marriage fell apart. However, if you have somebody with addiction, like smoking, they never forget about it.

In Seattle people are forbidden to smoke inside office building or near them. So people who smoke never forget to interrupt their work, go outside, often they have to ride an elevator down 20 something stores and then go and find a place to have a smoke without getting drenched by Seattle rain. This is dedication.

What if we become obsessed with feeling pleasure, having fun and generally make life more enjoyable instead of seeing life as a series of chores or a performance that is always judged. Some people obsessively wash hands because they believe they may get sick. But when we allow feelings like anxiety, worries, fear run inside our bodies we are risking making ourselves sick. Those neurochemicals are toxic.

What if we become obsessed with cleaning our mind from toxic emotions and do it obsessively? When we go out we never forget to dress up. We never forget to put on a pair of pants or a skirt.

Yet, we somehow believe it is not important to dress our attitude. Just a thought.

(Anna Margolina)