Upprepningsövningen

Åke demonstrerar upprepningsövningen

Idag föreslår jag att grundträningen i muntlig framställning för personer som har stamningsinslag i sitt tal skall innehålla nedanstående 3 punkter. Man skall ta tag i dessa punkter så snart som möjligt. Dessa punkter rör alltså andningstekniken.

1.Inandning

Den första punkten gäller själva inandningen före varje fras. Man måste börja med att träna upp inandningsmomentet. Var och en måste börja med att testa vad det innebär att inandningsmomentet tränas till maximalt fungerande inandning. Här följer nu en beskrivning av hur det kan gå till.
I TALAkademin förespråkar vi buk- och flankandning som i vår verksamhet visat sig ge effektivaste avspänning och vila. Till skillnad mot t ex. Mc Guire’s bröstkorgsandning som han rekommenderar i sin metodik.

I TALAkademins andningsteknikträning gäller det att maximera omfånget av muskelaktiviteten runt magen och mellangärdet. Träningen skall leda till maximalt luftintag. Det är den första viktiga punkten som man måste träna sig fram till. Kanske kan det ta minst en vecka med träning varje dag 5 – 15 min. Erfarenhetsmässigt tar det – ”tre gånger så lång tid”

Hur gör jag? Bäst tror jag, att det är att delta i en av TALAkademins veckoslutskurser. Då kan man få både teoretisk och praktisk träning och handledning i verkligheten.

Men om man vill träna hemma föreslår jag följande:

 • Ligg ner.
 • Lätta på klädseln. Särskilt runt magen. Inget klädplagg får hindra en fri inandning.

Nu skall man träna upp djupare och djupare inandning. Det brukar ta emot hela tiden. Bukmusklerna vill inte ge med sig genast. Det är här träningen blir nödvändig. Man måste låta buk- och flankmusklerna successivt ge med sig, få tänja ut sig. Och det brukar ta några minuters in- och utandningar.

Målet för denna träning är att uppleva att det går lätt att andas in helt och fullständigt. Det skall till slut kännas SKÖNT och BEHAGLIGT att andas ut och in, ut och in, ut och in etc.

Då är förträningen av andningen klar till att börja tala.

2.Andas – så att det fungerar

När du andas in, känner du efter nödvändig, träning en naturlig aktivitet i in- och utandningen. Du har nu blivit van att andas på det här sättet. Och det är då träningen som har åstadkommit detta.

Man kan börja talträningen med att tala med ettordsfraser. Räkna från ett till tio, 1,2,3 etc.
För enkelhetens skull kan du börja med att använda siffror i. st. f. vanliga ord. Andas in maximalt, men utan påtaglig ansträngning. D.v.s. utför andningen så så avspänt som möjligt. Uttala en siffra i taget. Gör det på ett sådant sätt att det påminner dig om ”en surfing” på utandningsluften. Utöka fraslängden till två siffror i varje fras. 1,2 ¤ 3,4 ¤ 5,6 etc. Räkna till tio.

Fortsätt med tre siffror i varje fras och räkna till tolv.

Fortsätt med fyra siffror i varje fras och räkna till sexton.

Fortsätt med fem siffror i varje fras och räkna till tjugo.

3.Avspänning

Varje fras skall uttalas med en känsla av avspänning. Avspänningen inträffar spontant om inandningen upplevs som aktiv. Det sker en ”energiuppladdning” med inandningen. Den uttalade frasen skall samtidigt upplevas som ett avspänningsmoment. Man släpper ut luften som samtidigt sätter i gång stämbanden vilka i sin tur genererar de tonande språkljuden som varje ord resp fras består av. Inandningen är som ett ”energiladdningsmoment” tillräckligt starkt för att när man släpper ut luften ur lungorna så kan man uttala en lagom lång fras ”som en surfing” på utandningsluften. Efter varje utandning skall det inträda en viloandningspaus. Alltid innan nästa fras påbörjas vilket ju sker genom nästa inandning.

Att träna på upprepningsövningen

När man vill träna och utveckla sin muntliga framställning brukar jag göra på följande sätt.

 • Först ser jag till att jag får vara ostörd i ett rum och i lugn och ro. Därefter startar upp SKYPE på min dator.
 • Jag tar fram min lilla bandspelare. Sätter in ett nytt kassettband. Testar att inspelningsfunktionen är OK. Tillsammans med datorn är det nämligen bandspelaren som gör det möjligt för mej att enskilt träna min muntliga framställning. Och få koll på hur det låter.
 • Många gånger kan SKYPE-funktionen på min dator sedan visa hur min träning tar sig ut.
 • Sedan när jag sitter vid min dator gör jag den klar för inspelning. Kollar mikrofonavståndet. Startar inspelningen. Och börjar min talträning.
 • Många gånger gör jag förstås först en provinspelning så att jag vet att allt fungerar som det ska.

Nu ska jag talträna.

 • ”Upprepningsövningen” låter mig träna andning, pausering, avspänning och frasering. Jag betraktar dessa fyra funktioner som TALAkademins BASFÄRDIGHETER (i muntlig framställning)
 • Men också i förlängningen, träning i röstkvalitet, röstläge och röststyrka.
 • Dessutom uttal, tempo och rytm. Allt detta som också ingår i Rösten och talets tio punkter.
 • Jag börjar med att tala om vad som helst. Det är därför, att annars är det så svårt för många, att bestämma sig för att tala om någonting acceptabelt över huvud taget…

Det viktiga som jag håller i medvetandet är

 • att antalet ord i varje fras som jag tränar på har LAGOM LÄNGD i förhållandet till inandningen.
 • Det är viktigt MÅLför talträningen.
 • Det underlättar övningen om frasens längd och är lagom och därmed avpassad till inandningen.
 • Frasens längd kan mycket väl varieras mellan 1 – 5 ord – (eller flera antal ord – om man vill pröva det ???).
 • Jag börjar och tränar mitt spontana tal och demonstrerar hur antalet övningsexempel tränas med hjälp av min kassettbandspelare.
 • Jag väljer vanligtvis 10 övningsexempel som instruktion.
 • När video-inspelningen är OK, blir det möjligt, att upprepa varje fras jag talat in under den andningspaus, som jag demonstrativt har skapat under inspelningen.
 • På så sätt blir det möjligt att genast fortsätta talträningen,
 • Nu lyssnar jag på resultatet.
 • Och så lägger jag märke till huru vida jag har lyckats med att upprepa varje fras under varje efterföljande andningspaus som följer efter varje inspelad fras.
 • Därmed kan jag utvärdera hur jag lyckats med talövningen.
 • Övningstiden kan variera.
 • Jag själv bestämmer hur lång träningstid jag vill anslå till dagens träning.
 • Kanske 15 min. En kvart kan man lätt träna. Det är bra med träning varje dag.
 • Träning ger färdighet.

Munvig

ANGIVANDE AV MÅL OCH SYFTE

– Träna på SFS, en metod som förbättrar ditt tal.

Målet med SFS är att få mesta möjliga flyt i talet

Syftet med träningen av SFS är att du skall upptäcka hur uttal av språkljuden skiljer sig och förhåller sig till varandra, när man talar.

1. Koartikulation

Genom övningar i koartikulation – continious fonation- skall du märka, att om ljuden är tillräckligt långa, är det inget som hindrar övergången från ett ljud till ett annat.

Vi anser att det finns hos var och en av oss som stammar en kritisk gräns i fråga om tempo ovan vilken man inte förmår uttala ljuden i ett balanserat rytmiskt flyt. När man överskrider den gränsen klarar inte hjärnan att styra artikulationsmusklerna och utföra rörelserna på ett mjukt kontinuerligt sätt.

2. Tempokontroll

Syftet med den övningen är att du skall upptäcka och lära dig vilka tempon som är kritiska för just din förmåga att få flyt i talet. Den långsammaste talhastigheten gör att alla som vi har träffat på klarar att få flyt i talet.

Med naturligt lämpliga steg för varje övning ökar man tempot. Därför har vi dessa olika talhastigheter som vi tränar på. Du skall snart upptäcka den nivå som du befinner dig på i din röst- och uttalstekniska färdighet. Därefter kan du successivt börja träna upp din talhastighet.

3. Tempoväxling

Med hjälp av de övningarna skall du upptäcka, att man inte hela tiden behöver kontrollera talhastigheten. Om du drar ner tempot för att sedan genast släppa loss får du som belöning ett bit flyt i talet. Detta inslag i träningen är TALAkademin angelägen om att framhålla. Det utgör ett av de viktigaste skälen till att vi just valt att utveckla SFS till vår teknik.

Med detta följer en särskild känsla, en behaglig talkänsla (jämför språkkänsla) som du skall lära dig att förknippa med det växlande taltempot.

-Grundläggande framställningsteknik

Målet är att du skall bli medveten om vilka basfärdigheter som behövs för att en muntlig framställning skall bli bra.

Syftet med det du gör är att genom olika övningar testa dina färdigheter i

detta avseende för att därigenon lära dig förstå hur det hela fungerar.

I grundläggande framställningsteknik finns ur talteknisk synpunkt följande tio punkter. Vi sammanfattar var och en av dem i en mening.

– träna på ditt tal

Talet:

Målet är att du skall behärska de nödvändiga uttalsfärdigheterna och tala på bästa sätt.

Syftet med övningarna är att du skall bli medveten hur det känns, hur det låter och hur det påverkar lyssnaren, när du talar på ett visst sätt.

Du måste andas effektivt.

Du måste göra tillräckligt långa andningspauser.

Du måste lära dig att slappna av och vila under varje andningspauserna

Du måste veta att du skall tala i fraser.

Du måste kunna skärpa uttalet på uppmaning.

Du måste kunna växla tempo för få liv och flyt i din framställning.

Du måste kunna öka och minska på betoningen på de viktiga orden samt betona flera respektive färre antal ord i de olika fraserna.

– träna på din röst

Rösten:

Målet är att du skall få en tillräckligt klar, stark och avspänd röst.

Syftet är att du skall utveckla din röst genom att bli medveten om hur den produceras på ett bättre respektive sämre sätt.

Du måste kunna ändra på din röstklang så att du vet när rösten fungerar bättre och sämre.

Du måste kunna sänka och höja ditt röstläge på uppmaning.

Du måste kunna höja och sänka röststyrkan på uppmaning.

Du måste i talträningssammanhang jämföra din situation med en idrottsmannens och kunna skilja mellan träning och tävling så att du inte blandar ihop hur man beter sig när man tränar i något avseende och hur man gör när man talar i en ”normal” talsituation.

läsa in och skicka ljudbrev

Målet

Att kunna erbjuda en framgångsrik träning i muntlig framställning.

Syftet är att den som vill träna sin muntliga framställning skall lättare kunna göra det då han känner att talövningarna riktar sig till en levande

person.

Idé:

Det gäller att skicka 100 ljudband, motsvarande 50 – 100 timmars arbete för att man skall utveckla sin muntliga framställning på ett bra sätt.

– utvärdera andras resultat och framsteg

Det hela kan ses som genomförande av ett projekt

Vi skall utvärdera vår talträning. Hur stor insats måste man göra för att framgången skall kunna registreras?

Hur utför man bäst registreringen av förvärvade färdigheter i muntlig framställning?

Omfång

Tio deltagare vore lämpligt i varje rote. (jämför flygtermen, vill peka mot ett lyft i muntlig framställning)

Det kan tänkas att man kan arbeta med tretalet. Den minsta omfattningen är tre deltagare, sedan tre nya etc när man vill utöka projektet.

1. Tre deltagare

2. Tre nya deltagare

3. Tre nya deltagare

Vi kommer att arbeta med tretalet.

Den minsta omfattningen är tre deltagare, sedan tre nya etc när man vill utöka projektet.

1. Tre deltagare

2. Tre nya deltagare

3. Tre nya deltagare

Bakgrund

Vi avser att få fram ett underlag för vår verksamhet som har empirisk förankring. Vi avser synliggöra våra erfarenheter och experimen t ex op världskongressen 1995.

Litteraturgenomgång

Vi startar med att göra manuella erfarenheter och därefter reflektera över det.

Därefter kommer litteraturstudier med anledning av de frågeställningar som successivt uppkommer under arbetet.

– agera lärare för andra

Mål: att nå en slutgiltig färdighetsnivå i muntlig framställning

Syfte: att utveckla sin färdighet i muntlig framställning genom att lära ut till andra

Övningarna

Det blir fråga om praktiska övningar som börjar på den nivå som den tränande befinner sig på.

Diagnostisering

För det behövs ett test. Vi har TALAkademins röst- och taltest som vi kommer att använda oss av.

Förutsättningar

Vi skall ha träffar under veckoslut och någon slags seminarieform då. Vi skall även förbereda hur vi skall gå vidare. Alla som är med i ljudbandskedjan skall vara med.

Talakademin håller på att bygga upp ett talträningssystem för att man skall på ett tillfredsställande sätt skall kunna utvedckla sin muntliga framställning. För detta behöver vi ett antal personer som åtar sig att skicka svar på ett ljudband. Det kommer alltså ett ljudband till dig från någon distansmedlem i TALAkademin och då är ditt åtagande att svara på detta band.

Idé

Man måste skicka 100 ljudband för att man skall utveckla sin muntliga framställn ing på ett bra sätt. Skickar du 2 inspelningar per vecka så hinner du klart på ett år.

Projekt

Vi skall utvärdera vår talträning. Hur stor insats måste man göra för att framgången skall kunna registreras?

Hur tillförlitlig är registreringen?

Vad registreras?

Tala i Örebro – online

Välkommen på talträning med Talakademin!

Tid: Lördag den 6 februari 2021 kl. 10.00-13.00  

Eftersom vi inte kan träffas och ha en vanlig talträningsdag har vi den via Zoom istället. Innehållet anpassas efter önskemål från deltagarna men räkna med bra övningar och kanske en och annan Speaking Circle.

Om du som icke-medlem vill deltaga: Hör av dig via kontaktformuläret här på hemsidan.

Tallördag i Göteborg hösten 2015

I går var det Tallördag i Göteborg. Ett återkommande arrangemang som oftast blir av två gånger per år. Jag som jag tycker kännetecknar tallördagarna är:

 • Fantastiskt engegemang från alla deltagare
 • Talövningar
 • Diskussioner om övningarna, nya forskningsrön m.m.
 • Trevlig miljö

Den här gången pratade vi om ”The inner game…”, Barbara Dahms och Anna Margolinas teorier m.m. Det handlar om att vi behöver tillåta vårt automatiska tal att sköta sig själv. Stamning och blockeringar beror på att vi stör det automatiska talet på något vis. Ibland kallas detta också för system 1 och system 2. System 1 är det automatiska systemet. Det fungerar för oss alla, t ex när vi är ensamna och pratar med ett husdjur eller ett litet barn.

Det här är mycket spännande och jag tror att vi kommer att diskutera detta mycket mer inom Talakademin.

Tala i Skaraborg 2014-10-14 – 2014-11-23

http://www.stamning.se/forbundet/kalendarium/tala_i_skaraborg.html


Skaraborgs stamningsförening, SSF, inbjuder till ännu en TALAhelg.

Lördag-söndag den 22-23 november, från lördag kl 10.00 till söndag med lunch, på Flämslätt kursgård mitt i den natursköna Vallebygden, en fridfull och avstressande plats, där vi talträning i olika miljöer, från möteslokal till naturen, från kyrkan till bubbelpoolen.

Missa inte denna lärorika och roliga helg där vi lär oss olika taltekniker, blandad med presentationsteknik och Speaking Circles, enligt TALAkademins ordspråk: Ju bättre man talar, desto mindre stammar man. Blir även en rolig helg där du umgås och taltränar i tryggt och trivsamt sällskap. Men även anhöriga och vänner som vill träna på att tala inför grupp, eller att jobba med olika taltekniker, är mycket välkomna.

Som SSF-medlem (som bor i Skaraborg och varit medlem i minst 2 år) betalar du följande för boende i vandrarhemmet, inkl måltider och logi i enkelrum. (Ni är mycket välkomna att komma redan på fredag, där vi träffas under avslappnande förhållande.)

 • lördag-söndag: 200 kr.
 • fredag-söndag: 300 kr
 • enbart lördag: 100 kr

För övriga deltagare gäller:

 • lördag-söndag: 600 kr.
 • fredag-söndag: 800 kr
 • enbart lördag: 400 kr

SSF sponsrar med den återstående kostnaden.
Reseersättning utgår ej.
Om du önskar vegetarisk eller annan kost så tala om det vid anmälan.

Ev tillkommande kostnader:

 • handduk och lakan: +50 kr
 • hotellstandard enkelrum med dusch och toalett på rummet: +450 kr/per person per natt
 • hotellstandard dubbelrum med dusch och toalett på rummet: +225 kr/per person per natt
 • hotellstandard enkelrum med dusch och toalett i korridoren: +225 kr/per person per natt
 • hotellstandard dubbelrum med dusch och toalett i korridoren: +110 kr/per person per natt

Anmälan görs senast den 15 oktober till Anita Blom, 0511-51504,anitasblom@gmail.com. Efter 15 oktober är anmälan bindande (avgiften måste betalas in ändå, då vi inte kan avboka längre). Samtliga deltagaravgifter ska vara inbetalda senast den 25 oktober till vårt plusgirokonto 403844-4.
Vi behöver bli minst 10 personer för att kunna genomföra helgen.
Max 15 personer, så först till kvarn gäller.
Program för helgen fås efter anmälningstidens utgång.
Välkomna till Skaraborgs stamningsförening!

Följande information behöver uppges vid anmälan:

Namn: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mobiltel: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vill stanna:

 • lördag-söndag (200* resp 600 kr)
 • fredag-söndag (300* resp 800 kr)
 • enbart lördag (100* resp 400 kr)

* SSF-medlem (som bor i Skaraborg och varit medlem i minst 2 år)

Vill bo i:

 • vandrarhem
 • hotellstandard enkelrum med dusch och toalett på rummet: +450 kr/per person per natt
 • hotellstandard dubbelrum med dusch och toalett på rummet: +225 kr/per person per natt
 • hotellstandard enkelrum med dusch och toalett i korridoren: +225 kr/per person per natt
 • hotellstandard dubbelrum med dusch och toalett i korridoren: +110 kr/per person per natt

Behöver:

 • handduk och lakan
 • tar med eget

Äter:

 • allt
 • specialkost, nämligen:……………………………………………………………………………………………………..

Övrigt:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Att göra ett inlägg

Instruktion för att göra ett inlägg på Talakademins hemsida och länka till en Youtube-video.

Vad fungerar för mig?

Jag ser Talakademin som en verktygslåda med flera olika verktyg för ett bättre tal. Erfarenhet visar att ett bättre tal ger mindre stamning. I rösten och talets tio punkter har vi sammanställt de saker de flesta bör tänka på för att förbättra sitt tal. Men vi är ju alla individer, så det kanske behövs mycket mer ansträngning på vissa av punterna för en del personer än det behövs för andra. Man kan också uppleva förbättringar på olika vis.

Jag upplever att det som har gett mig mest lön för mödan (mödan = träningen)  är:

 1. Djupare inandningar – Ger mer luft till talet och mer fart på luften
 2. Kortare fraser – Att variera fraslängd och ta längre pauser ger både ett lugnare tal för mig, men det gör också att det blir trevligare att lyssna på.

De här två punkterna ger mig mest. De skapar störst förändring i mitt tal. Andra saker vi tränar på inom Talakademin gör också förändring för mig, men för tillfället upplever jag dessa mer som finslipning.

För att bli en riktigt bra talare tror jag dock att man behöver behärska nästan alla av rösten och talets tio punkter.

Talar du?

Talar du-p1

Talar du-p2

Talar du-p3

Talar du-p4

Talar du-p5

Talar du-p6

Talar du-p7

Talar du-p8

Talar du-p9

Talar du-p10

Talar du-p11

Talar du-p12

Talar du-p13

Talar du-p14

Talar du-p15

Talar du-p16

Talar du-p17

Talar du-p18

Talar du-p19

Talar du-p20

Talar du-p21

Talar du-p22

Talar du-p23

Talar du-p24

Talar du-p25

Talar du-p26

Talakademiarrangemang: Ju bättre man talar desto mindre stammar man

Tala-p4 Tala-p5 Tala-p6 Tala-p7

Frågeformulär om utbildningsbehov

Tala-p3

Kurs för språklärare och blivande lärare

Tala-p2

Finns det någon stammare som tror på Gud?

Tala-p1

Brev från Åke om videoinspelning 1987-01-18

Ake1-p1

Ake1-p2

Ake1-p3

Brainstorming med Talakademin 1987-12-30

Ake2-p1

Ake2-p2

TALA i Skaraborg

http://www.stamning.se/forbundet/kalendarium/tala_i_skaraborg.html

2013-11-16 – 2013-11-17

Skaraborgs stamningsförening planerar en ny TALA helg

Lördag-söndag den 16-17 november, från lördag kl 10.00 till söndag med lunch, Flämslätt kursgård mitt i den natursköna Vallebygden, en fridfull och avstressande plats.

Missa inte denna lärorika och roliga helg där vi lär oss olika taltekniker blandat med Speaking Circles, enligt TALAkademins ordspråk: Ju bättre man talar, desto mindre stammar man. Och även en rolig helg där du umgås och taltränar i tryggt och trivsamt sällskap där alla stammar. Men även anhöriga och vänner som vill träna på att tala inför grupp eller att sänka taltempot är mycket välkomna.
Om du önskar vegetarisk kost eller annan kost så tala om det vid anmälan.
Boende i enkelrum på vandrarhem i eget hus med 12 bäddar, lakan, handdukar och slutstäd ingår. Program för helgen fås efter anmälningstidens utgång.

Som SSF-medlem betalar du för lördag-söndag, inkl måltider och logi i enkelrum: (pris kommer inom kort). SSF sponsrar med den återstående kostnaden.
Reseersättning utgår ej.
Övriga deltagare betalar (pris kommer inom kort) per dag, inkl. måltider och logi i enkelrum.

Ni som kommer från andra föreningar och landsdelar är mycket välkomna och har möjlighet att komma redan på fredag, där vi träffas under avslappnande förhållande. SSF medlem som vill komma på fredag kväll betalar (pris kommer inom kort), icke medlem (pris kommer inom kort), och får då bo på hotellet i enkelrum eller dubbelrum med enklare standard. Enklare standard innebär dusch och wc i korridoren. Vill man ha full standard får man fylla på upp till fullpris själva.

Då vi behöver bli minst 10 personer är anmälan bindande. Anmäl dig senast den 20 oktober till Anita, tel 0511-515 04 eller via mail anitasblom@gmail.com

Arbeta bort talfel

ATT AVHJÄLPA UTTALSFEL ATT AVHJÄLPA UTTALSFEL 001

 

TALA i Skåne 2013

Skånes Stamningsförening och TALAkademin
bjuder in till

TALA i Skåne 9-12 maj 2013

Välkommen till en utvecklande talträningshelg i Hässleholm under Kristi Himmelsfärdshelgen.
Ju bättre du talar desto mindre stammar du
Detta är en helg för dig som vill arbeta med ditt tal tillsammans med andra i en trevlig miljö. Talträningen är upplagd i linje med TALAkademins devis ”Ju bättre du talar desto mindre stammar du”. Vi arbetar alltså inte med att minska stamningen utan med att förbättra vårt tal. Effekten på stamningen kommer indirekt.
De fyra grundläggande färdigheterna i TALAkademins träningsprogram består av andning, frasering, pausering och avspänning. Talträningen går bland annat ut på att tala i kortare fraser, sänka taltempot och tala i viloandningsrytm. Vi tränar också på att använda rösten och talet bättre. Vi varvar med ’Speaking Circle’, en beprövad metod att öka lusten att tala inför andra människor.En mycket viktigt sak är också att vi tränar på att använda vårt träningstal i verkliga talsituationer.

Johan Ascard leder helgen tillsammans med logoped Åke Byström, Göran Hjertman och andra aktiva deltagare. Vi hjälps även åt med Speaking Circle och andra övningar.
Vi bor på landet – nära stan
Vi börjar torsdag lunch och slutar på söndag efter lunch. Vi bor påHässleholmsgårdens vandrarhem, i flerbäddsrum med 2-3 bäddar per rum. Hässleholmsgården är beläget på en gård som har anor från 1500-talet. Här finns bangolf, elljusslinga i naturskönt strövområde, bad 3 km, golf 500 m. Trådlöst internet är gratis.
Vandrarhemmet är på gångavstånd från Hässleholms centrum. Vi ordnar transport från järnvägsstationen i Hässleholm.
Träningen anpassas till dina önskemål
Vi välkomnar alla medlemmar i stamningsföreningarna och i TALAkademin. Deltagare från andra länder är också mycket välkomna. Inga förkunskaper krävs. Träningen anpassas till dina förutsättningar och önskemål.
Tala i Skåne kostar bara 600 kronor för tre övernattningar med helpension. Resten står Skånes stamningsförening för, med bidrag från Region Skåne. Kanske kan din förening lämna ett bidrag till resan?
Anmäl dig nu!
Hör gärna av dig med frågor. Anmäl dig till Johan Ascard, 0730-41 52 87,johan.ascard@telia.com, senast den 30 april. Deltagarantalet är begränsat så anmäl dig innan det är för sent!

Varför slutar en del personer att stamma av sig själva?

Kan jag lära mig något av de personer som spontant slutar att stamma?

(The following is a formerly unpublished paper that Dr. Williams wrote for his stuttering course in the 1980’s. Added to the Stuttering Home Page with permission of J. David Williams)

(klipp ur Stuttering by J. David Williams, Department of Communicative Disorders
Northern Illinois University, Dekalb, Illinois 60115
c.1980)

When questioned, adults who remember having formerly stuttered report that they recovered within a wide age range, although most of them say that their recovery took place between about 13 and 20 years of age.
Det är vanligt att en spontan positiv talutveckling mot flytande tal äger rum under åldersspannet 13 – 20 år. Så sägs det. Jag känner emellertid bara ett par personer som helt och fullt passar in i den beskrivningen. Personerna har bevisligen stammat under skoltiden. Som vuxen talar de helt utan tecken på stamning.

They nearly always report their recovery as having been gradual, and many have no idea why they recovered. Det är också mitt intryck. Det är märkligt tycker jag, att så många inte kan förklara varför talet har utvecklats till mera flyt. Vi i TALAkademin har försökt att hitta svar genom att beskriva förändringar i talet hos olika personer.

Those who do offer an explanation, in the absence of any speech therapy, frequently attribute their recovery to such things as speaking more slowly, speaking more frequently (not being afraid to talk), relaxing, and acquiring new attitudes toward themselves and their speech problem.”
Det här tycker jag är viktig information att ta fasta på. TALAkademin har med i sin talträning alla punkter som nämns. Det är värt att notera, att det skett helt oberoende av det som jag här har refererat till. I TALAkademins träningsarbete har vi sökt svar på nedanstående frågor.

Kan vi lära oss något väsentligt för vårt tal genom att fråga oss:

 1. Talar jag tillräckligt sakta?
 2. När jag talar, tränar jag samtidigt på att tala bra?
 3. Vågar jag tala lugnt och fritt ?
 4. Kan jag slappna av så att det känns skönt och behagligt att tala?
 5. Behöver jag alltid tala perfekt?

Talträning på Skype 2013

Varje onsdag och torsdag kl. 21 har vi talträning på Skype. Vi brukar talträna tillsammans i cirka 1 timme per tillfälle. Exempelvis kan talträningen börja med att vi gör upprepningsövningar och efter denna så kallade uppvärmning kör vi med Speaking Circle-pass. Alla har då cirka 3 minuter vardera på sig att prata om precis vad de vill. Man får förstås gärna träna på sin talteknik när man håller sitt framförande.

Vill du vara med på talträningen? Kontakta gärna då de ansvariga på e-post:

Kristin Åkerblom: awzelia@gmail.com
Göran Hjertman: goran_hjertman@hotmail.com
Johan Ascard: johan.ascard@telia.com

Ps. Självklart krävs inga förkunskaper för att man ska kunna vara med.

Redefining stuttering

Boktips: http://www.mnsu.edu/comdis/kuster/Infostuttering/Harrison/redefining-stuttering.pdf